โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» ร่วมงานกับเรา » ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์  แบ่งปันไปยัง facebook
ตำเเหน่งเเละเงินเดือน (Position and Salary)
ตำเเหน่งที่สมัคร (Position of type of Work Applied)
ผู้ช่วยเภสัชกร วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ (Minimum Starting Salary Desired)*
รูปถ่ายหน้าตรง ::
1.ไฟล์รูปภาพควรเป็น jpg หรือ gif ที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB
2.เพื่อผลประโยชน์ ภาพที่ใช้ในสำหรับสมัครงาน ควรเป็นภาพทางการ และสุภาพ
(งดเว้นภาพโพสต์ท่าทาง เช่น ใส่หมวก, แว่นตาแฟชั่น, ชูสองนิ้ว ฯลฯ)
รายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร (Personal Details)
คำนำ(ไทย) *
ชื่อ-นามสกุล(ไทย) *
คำนำ(อังกฤษ) *
ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ) *
ชื่อเล่น(Nickname) *
อายุ(Age) *
หมายเลขบัตรประชาชน (Identification No)*
ออกให้ ณ (Issued at)
วันที่ออก (Issued Date)
วันเกิด (Date of Birth)*
จังหวัดที่เกิด (Place of Birth)
สถานะสมรส (Marital Status)
จำนวนบุตร (Number of Children)
ส่วนสูง (Height)
น้ำหนัก (Weight)
สัญชาติ (Nationality)
เชื้อชาติ (Race)
ศาสนา (Religion)
ที่อยู่ตามทะเบียนสำมะโนครัว (Registered Address) *
ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Adress) *
โทรศัพท์มือถือ*
โทรศัพท์บ้าน (Telephone No.)
โทรศัพท์ที่ทำงาน
ในกรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (In case of emergency,please notify)
ชื่อ (Name)
ที่อยู่ (Address)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
ความสัมพันธ์ (Relationship)
การรับราชการทหาร (Military Service)
ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาเเล้วหรือยัง? (Have you completed your national service?)
รายละเอียดทางครอบครัว (Family Details)
ภรรยา (Wife)/สามี (Husband)
ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
บิดา (Father)
ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
มารดา (Mother)
ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
เกี่ยวกับพี่น้อง (About Brethren)
จำนวนพี่น้องทั้งหมด (คน)
เป็นคนที่
คนที่ 1 ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
คนที่ 2 ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
คนที่ 3 ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
คนที่ 4 ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
คนที่ 5 ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
คนที่ 6 ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)
คนที่ 7 ชื่อ - นามสกุล (Name)
อายุ (Age)
อาชีพ (Occupation)
โทรศัพท์(Tel. No.)
ที่อยู่ / ที่ทำงาน(Address / Office)