สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ" - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ" แบ่งปันไปยัง facebook


"วันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ"

          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ" โดยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จมาเปิดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900