Upper Gastrointestinal Endoscopy (เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ » Upper Gastrointestinal Endoscopy (เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น)  แบ่งปันไปยัง facebook

Upper Gastrointestinal Endoscopy (เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น) / Upper Gastrointestinal Endoscopy

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนส่งกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น

           เนื่องจากการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำเป็นต้องให้ภายในกระเพาะอาหารปราศจากเศษอาหารใด ๆ จึงจะมองเห็นได้ชัด นอกจากนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสำลักอาหาร และน้ำเข้าไปในหลอดลม ขณะที่กลืนกล้องลงสู่ลำคอ ระหว่างการส่องกล้อง ดังนั้นผู้ป่วยต้องงดน้ำ และอาหารทุกชนิด อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการมารับการตรวจโดยอาหารมื้อสุดท้ายก่อนงด ต้องเป็นอาหารอ่อน หากมีฟันปลอมที่ถอดได้ให้ถอดฟันปลอมก่อนเข้าทำการส่องกล้อง

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900