ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.แพรววนิต ไมตรีวงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรศาสตร์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.เดช ณัฐธัมม์

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.พลกฤต ทีฆคีรีกุล

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.กฤษณ์ พลัสสินทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ขวัญนรา เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์

ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
จำนวนทั้งหมด 109 รายการ