ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.รวินท์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ชัยสิทธิ์ จริยะพร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.เจริญ เดโชธนวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

นพ.ภากรณ์ ธีรอนุปัญ

อายุรศาสตร์

พญ.วรวรรณ บุญรักษา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.ธัญสิตา ชินกังสตาร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.วุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ (จุลศัลยกรรม)

นพ.วรุตม์ ทองใบ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา

จักษุประสาท

พญ.ณัฐนันท์ บุญทัศโร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 107 รายการ