ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.ประพาฬพิชญ์ วงษ์วิจารณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

นพ.ทรงศักดิ์ ศุภโชคอวยชัย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.ณิฎชธร มติพัฒน์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ปภัสรา ตาสุวรรณ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.ณุภูดิษกาญ กาญจนกันทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.ธนา ธุระเจน

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.อรรัมภา ชื่นวิภาสกุล

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซั่ม

นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ.ศศิญา เกิดกล้า

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 106 รายการ