ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.ภิญโญ อยู่รัตน์

ประสาทศัลยศาสตร์

พญ.นิตยา ศรีสุราษฎร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นพ.ชนภัทร วังกังวาน

รังสีวิทยา

รังสีร่วมรักษาของลำตัว

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.ตะวันวนิดา โรจนธัญกุล

เวชปฎิบัติทั่วไปและคีเลชั่นบำบัด

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

พญ.อนุสรณ์ ชนะหาญ

วิสัญญีวิทยา

หน้า
1
2
3
4
5
...
11
จำนวนทั้งหมด 123 รายการ