ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.ธีร์ ธีระบุญญกิจ

ประสาทศัลยศาสตร์

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมประดิษฐ์

พญ.กมลรัตน์ วัฒนะ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคไต

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ปิยนุช ธนชยานนท์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทพญ.ศรัณยา ศรมยุรา

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.มานิต มาลาภรณ์

อายุรศาสตร์

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

หน้า
1
2
3
4
5
6
...
11
จำนวนทั้งหมด 129 รายการ