ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.ฉันทกา สุปิยสนธุ์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาด้านกระจกตา

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาด้านกระจกตา

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ทพ.อาทิตย์ ศรีคชา

ทันตกรรมทั่วไป

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา

ต้อหิน

นพ.จีระเดช ไชยรา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.ชุลีกร โสอุดร

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 105 รายการ