ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.อนุสรณ์ อหันตะ

วิสัญญีวิทยา

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ทพญ.นรินลักษณ์ สมัยกุล

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ศรัณยา ศรมยุรา

ทันตกรรมทั่วไป

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ทพญ.วาศินี ลำใย

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมจัดฟัน

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

ประสาทวิทยา

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 105 รายการ