ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ.ชุลีกร โสอุดร

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

นพ.จีระเดช ไชยรา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมประดิษฐ์

พญ.อนุสรณ์ อหันตะ

วิสัญญีวิทยา

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

ประสาทวิทยา

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ทพญ.นรินลักษณ์ สมัยกุล

ทันตกรรมทั่วไป

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ทพญ.ศรัณยา ศรมยุรา

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 107 รายการ