ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ทพญ.วาศินี ลำใย

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมจัดฟัน

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

ประสาทวิทยา

นพ.สุนทร บุษราเทพกุล

กุมารเวชศาสตร์

ทพ.อาทิตย์ ศรีคชา

ทันตกรรมทั่วไป

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

จักษุประสาท

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์

นพ.เสรี ธีรพงษ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ทันตกรรมทั่วไป

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 101 รายการ