ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ทพญ.วาศินี ลำใย

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมจัดฟัน

พญ.ชุลีกร โสอุดร

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

นพ.สุนทร บุษราเทพกุล

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ภิรญา ใจดีเจริญ

อาชีวเวชศาสตร์

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาโรคต้อหิน

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 107 รายการ