ค้นหาแพทย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

นพ.สุนทร บุษราเทพกุล

กุมารเวชศาสตร์

ทพญ.ภัทรวีร์ เลขะวัฒนะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ทพญ.นรินลักษณ์ สมัยกุล

ทันตกรรมทั่วไป

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาโรคต้อหิน

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
จำนวนทั้งหมด 106 รายการ