ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.สุนทร บุษราเทพกุล

กุมารเวชศาสตร์

พญ.ชุลีกร โสอุดร

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

พญ.จตุพร ไสยรินทร์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.มณีรัตน์ ตรีคันธา

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

ทพญ.นรินลักษณ์ สมัยกุล

ทันตกรรมทั่วไป

หน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
จำนวนทั้งหมด 112 รายการ