พญ.ชุลีกร โสอุดร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ชุลีกร โสอุดร (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ตำแหน่ง: อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา       ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด                   แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
แพทย์ประจำบ้าน              อายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัติวิกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร
    วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วุฒิบัตร สาขาอายุศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัติวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรตินิยมและรางวัล
    ปริญญาแพทยศาสตร์บัญทิต เกียรตินิยมอันดับ 2
    นักศึกษาแพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2548 จากแพทยสภา
    รางวัลชมเชยการนำเสนองานวิจัยของแพทย์ ประจำบ้านต่อยอดดีเด่น ประจำปี 2558 จากวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์
    สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
    สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
    สมาชิกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
    สมาชิกสมาคมเวชบำบัติวิกฤต

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันอังคาร16:00 - 20:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.ชุลีกร โสอุดร

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

นพ.นุกูล คิ้วเรืองกุล

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ