นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก
Sub-Specialty

ประวัติการศึกษา

  2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2546 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2550 หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา


การฝึกอบรมต่างประเทศ

  2008 Certificate : Minimally Invasive Thoracic Surgery, NUH, Singapore

  2010 Certificate : VATS Lobectomy at ASAN Medical Center, Seoul, Korea

  2010 Certificate : Advance Mitral Valve Repair, Heart Institute, Ho Chi Minh
City, Vietnam

  2011-2012 Registrar Clinical Fellowship in Adult and Pediatric Cardiac
surgery, University Hospital of Heidelberg, Germany

  2014-2015 Diploma certificated in ECMO and Mechanical Circulatory
Assisted devices, La Pitie-Salpetriere University Hospital, Paris, France

  2016 Certificate : Minimally Invasive Cardiac Surgery, Aesculap Academy,
Tuttlingen, Germany

  2019 Certificate : Minimally Invasive Cardiac Surgery, NUH, Singapore

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันศุกร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นพ.พิชิต ดวงเฉลิมวงศ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ธนิต เจริญกิจธนกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สันติชัย กาลเนาวกุล

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

นพ.นรวัฒน์ ปัญญานุวัฒน์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.ยุทธชัย มาตระกูล

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

นพ.ปกรณ์ เมธรุจภานนท์

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.เมธัส เกตุวงศ์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก