นพ.ศิระ อรุณมงคล

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ศิระ อรุณมงคล  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ศิระ อรุณมงคล

ศูนย์จักษุ

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

ตำแหน่ง: จักษุแพทย์

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
       :
ปี 2551 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ประจำบ้าน   
        : ปี 2559 - 2560: อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอาทิตย์13:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ศิระ อรุณมงคล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท