นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

ศูนย์จักษุ

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาจักษุประสาท

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ประจำบ้าน
    จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
     จักษุประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์16:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ศิระ อรุณมงคล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท