พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

ศูนย์จักษุ

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: จักษุแพทย์

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์         แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2540
แพทย์ฝึกหัด                       โรงพยาบาลพิจิตร
แพทย์ประจำบ้าน                   โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง         จักษุแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วุฒิบัตร                           จักษุแพทย์ทั่วไป
สมาชิกสมาคมแพทย์                ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 12:00 น.
วันพุธ09:00 - 19:00 น.
วันศุกร์09:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ศิระ อรุณมงคล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท