พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

ศูนย์จักษุ

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: จักษุแพทย์

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์         แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2540
แพทย์ฝึกหัด                       โรงพยาบาลพิจิตร
แพทย์ประจำบ้าน                   โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง         จักษุแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วุฒิบัตร                           จักษุแพทย์ทั่วไป
สมาชิกสมาคมแพทย์                ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 12:00 น.
วันพุธ09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์09:00 - 12:00 น.
วันเสาร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท