นพ.ธนา ธุระเจน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » นพ.ธนา ธุระเจน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
Sub-Specialty

ตำแหน่ง: ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์           
          2539-2529 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

การศึกษาหลังปริญญา
         
2532 ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) 2535 FLEX (Federal Licensing Examination)   
         2535-2536 Research spine Fellowship, CSAS (Cleveland spine and Arthritis Center, Ohio, U.S.A.)                                                                                                                        
         2536-2537 Rearch Pediatric Fellowship, HSS(Hospital for Special Surgery affiliated with Cornell Medical Scholl, New York, U.S.A.)                                                              
         2539-2540 Clincal Fellowship, HSS(Hospital for Special Surgery affiliated with Wiell Campus,Cornell Medical Scholl, New York, U.S.A.)                                                         
         2541 Clinal Fellowship (Arthroplasty), Ziegel Spital, Bern, Switzerland                                                                                                                                                                             
         2548 บริหารงานตำรวจขั้นสูง สถาบันข้าราชการตำรวจ                                                                                                                                                                     
         2555 ยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการทองทัพไทย                                                                                                                                        
         2557-2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

เกียรตินิยมและรางวัล
ผลงานการพัฒนาเทคนิคสมัยใหม่การผ่าตัดในโรงพยาบาลตำรวจ
     
1.ผ่าตัดสะโพกเทียมแบบบาดเจ็บเล็กน้อยโดยไม่ใช้สารยึดติดกระดูก
      2.การผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดบาดเจ็บเล็กน้อยโดยไม่ตัดกล้ามเนื้อโดยใช้คอมพิวเตอร์
      3.การผ่าตัดกระดูกอ่อนเทียม ข้อสะโพกแบบBHR
      4.การผ่าตัดข้อเข่าเทียมชนิดบาดเจ็บเล็กน้อยโดยไม่ตัดกล้ามเนื้อโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องให้เลือด
      5.การปลูกถ่ายกระดูกอ่อนด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือด
               
ผลงานการพัฒนาแพทย์ศาสตร์ศึกษาทางออร์โธปิดิกส์
     1.การพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ 
     2.การจัดตั้งการอบรมหลักสูตรแพทย์อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
     3.หัวหน้าการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา รวม5สาขา โดยปรับเป็นหลักสูตร2ปี เพื่อการรับรองแพทย์สสภา
     4.การจัดตั้งคลีนิก ผิวกระดูกอ่อนเทียมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2552
     5.การจัดตั้งคลีนิก โรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2552
     6.คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2552
     7.คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2551-2552
     8.คณะกรรมการพัฒนาห้องผ่าตัด โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2553-2555
     9.ประธานฝึกอบรมอนุสาขาโรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2553-2554
   10.ประธานจัดการประชุมเตรียมสอบ แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2554
   11.ประธานจัดการประชุมวิชาการทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2553
   12.บริหารราชการ การเงิน สถาบันนิติเวชวิทยา กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานชีวเคมี กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานโภชนาการ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2559
   13.พัฒนาการใช้พื้นที่อาคารมงคลกาญจนภิเษก และศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคตของแพทย์ พยาบาล ทางออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรม พ.ศ.2559
   14.รองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ และสิทธิข้าราชการ พ.ศ.2559
   15.รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2559
   16.หัวหน้าคณะทำงานและการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2559
   17.รองประธานกรรมการรักษาผู้ป่วยนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2559
   18.ประธานบริหารงานด้าน Privatization โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2559

ผลงานทางวิชาการในระดับราชวิทยาลัย และระดับประเทศไทย
การเขียนหนังสือและตำราวิชาการ
     1: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่หนึ่ง ว่าด้วยข้อเข่า
         บทที่ 6 Osteonecrosis of the knee
         บทที่ 11 Viscosupplementation of Knee Osteoarthritisบทที่40 Evzluation of Painful TKA
         บทที่ 52 Management Bone Loss in TKA
    2 : การประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย
         OA treatment before Disabilityสาม: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ข้อสะโพกละข้อเข่าเทียม เล่มที่หนึ่งว่าด้วยข้อสะโพก
         บทที่ 3 การดูแลหลังภาวะปวดหลังผ่าตัด
         บทที่ 15 ภาวะแขนสั้นยาวไม่เท่ากันหลังจากการผ่าตัดข้อสะโพกเทียม
    4 : แนวทางเวชปฏิบัติ โรคกระดูกพรุน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
         บทที่ 1 ระบาดวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
    5 : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม เล่มที่หนึ่ง ว่าด้วยข้อเข่า
         บทที่ 6 Role of Stem Cell in Knee Osteoarthritis
         บทที่ 11 Menagement of Ankylosing Kneeบทที่ 40 Why Knee Failureหก: ASEAN ARTHROPLASTY TEXTBOOK
         บทที่ 12 Minimal Blood Loss in Total Knee  ARTHROPLASTY

สมาชิกสมาคมแพทย์
   
1.สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
   2.สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
   3.คณะอนุกรรมการการผ่าตัดผ่านกล้อง และเวชศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
   4.เลขาธิการประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
   5.คณะอนุกรรมการการระบบ กล้ามเรื้อ กระดูกและข้อ สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
   6.รองเลขาธิการ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่ประเทศไทย
   7.เลขาธิการการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่28และสมาคมแพทย์ออร์โธปิดิกส์อเมริกา ครั้งที่3ประจำปี2549
   8.เลขาธิการจัดการประชุม Strong Bone Asia, Pattaya, Thailand, 2007
   9.เลขาธิการมูลนิธิโรคกระดูกพรุนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  10.กรรมการบริหารมูลนิธิโรคข้อในพระราชินุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  11.เลขานุการ มูลนิธิออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในพระราชินุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  12.คณะกรรมการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่29 ประจำปี 2550
  13.คณะกรรมการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่30 ประจำปี 2551
  14.คณะกรรมการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่31 ประจำปี 2552
  15.คณะกรรมการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่32 ประจำปี 2553
  16.เลขาธิการจัดการประชุม 2nd Strong Bone Asia, Pattaya, Thailand, 2553
  17.คณะกรรมการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่33 ประจำปี 2554
  18.ประธานจัดการประชุม ASEAN insal Legacy and Advanced Thai Hipp and Knee ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555
  19.คณะกรรมการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่34 ประจำปี 2555
  20.คณะกรรมการจัดประชุมร่วม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่35 ประจำปี 2556

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันอาทิตย์14:00 - 15:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.พิเชฐ แสงทองศิลป์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.อุกฤษฎ์ ฉวีวรรณกร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.ธนา ธุระเจน

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

พญ.ณัชชา อริยประกาย

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)