พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.อัญชุรี บุญจรรยา  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

ศูนย์จักษุ

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

ตำแหน่ง: จักษุแพทย์

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์      โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
แพทย์ฝึกหัด                          โรงพยาบาล ไพศาส จังหวัดนครสวรรค์
แพทย์ประจำบ้าน                    โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง      โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์               ราชวิทยาลัย จักษุ แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันพุธ09:00 - 19:00 น.
วันเสาร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ศิระ อรุณมงคล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท