พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

 หน้าแรก
» ค้นหาแพทย์ » พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

ศูนย์จักษุ

Doctor Profile
Specialty จักษุวิทยา
Sub-Specialty อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

ตำแหน่ง: จักษุแพทย์

ความชำนาญ: สาขาจักษุวิทยา ความชำนาญย่อย: จักษุวิทยา - ต้อหิน
ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2546
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา เมื่อปีพ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต้อหิน เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร : Radiologist

ตารางออกตรวจ

DateTimeNote
วันอังคาร09:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พญ.อัญชุรี บุญจรรยา

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาตกแต่งและศัลยกรรม

พญ.อัญชลี เดชาวรานุภาพ

จักษุวิทยา

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

พญ.กนกทิพย์ มันตโชติ

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาด้านกระจกตา

นพ.พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

นพ.ศิระ อรุณมงคล

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน

นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์

จักษุวิทยา
อนุสาขาจักษุประสาท