Cancer Center

 Home
» Clinics and Specialized Centers » Cancer Center  แบ่งปันไปยัง facebook

Q : โรคมะเร็งคืออะไร?

 A : คือ โรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซลล์ก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่มีการเจริญเติบโตโดยไม่สามารถควบคุมได้

Q : อาการที่น่าสงสัยโรคมะเร็ง?

 A : - ไอมีเสมหะปนเลือด อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งปอด
- ไอเรื้อรังและมีเสียงแหบ อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งกล่องเสียงหรือมะเร็งปอด
- คลำก้อนได้ที่เต้านมหรือที่อื่นของร่างกายที่ไม่เคยคลำได้มาก่อน
- ถ่ายอุจจาระลำบาก ท้องผูกสลับกับท้องเดิน อาจเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่
- มูกหรือเลือดออกทางทวารหนักหรือช่องคลอด อาจเป็นอาการของมะเร็งทางนรีเวช
เช่น มะเร็งปากมดลูก หรือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนไส้ตรง
- ปัสสาวะมีเลือดปน อาจเป็นอาการของโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

Q : มะเร็งมีความแตกต่างกันหรือไม่?

 A : มะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะที่ต่างกันจะมีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะของเซลล์ การเจริญเติบโต การแพร่กระจาย การตอบสนองต่อการรักษา แม้ว่าแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่ไกลออกไปก็ตาม

Q : มะเร็ง รักษาหายได้ จริงหรือ?

 A : หากเราสามารถค้นพบมะเร็งตั้งแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรก โอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ก็มีสูงทีเดียว จึงควารมีการคัดกรองตั้งแต่ยังไม่มีอาการ และควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้

Q : การรักษามีกี่วิธี?

 A : 1. การรักษาที่จำเพาะกับตัวโรค
1.1 การรักษาเฉพาะจุด ได้แก่ การผ่าตัด การฉายแสง การจี้ก้อนด้วยความร้อน ความเย็น ไฟฟ้า คลื่นวิทยุ แอลกอฮอล์ รวมถึงการใส่สายสวนเส้นเลือดแดงเพื่อไปอุดเส้นเลือดและให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะจุด (TACE)
1.2 การรักษาทั้งร่างกาย เป็นการรักษาโดยการใช้ ยาต้านฮอร์โมนในมะเร็งเต้านมบางราย และมะเร็งต่อมลูกหมาก ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยา immunotherapy ใช้รักษาหลังจากการผ่าตัดและช่วยลดอาการในผู้ป่วยระยะลุกลาม
2. การรักษาอาการอันเกิดจากโรค ได้แก่ ภาวะปวด เหนื่อย เป็นต้น รวมถึงการดูแลด้านอาหารการกิน และสภาพจิตใจ ซึ่งจะทำไปควบคู่กันกับการรักษาที่จำเพาะกับตัวโรค
ชื่อ-นามสกุล**
อายุ**
เบอร์โทรศัพท์**
อีเมล
รายละเอียดการเจ็บป่วย / อาการที่ต้องการปรึกษาแพทย์ **
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาทางการแพทย์ (ถ้ามี) :
วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
เวลาที่สะดวก

 ช่วงเช้า  ช่วงบ่าย

โค้ด**