ค้นหาแพทย์

หน้าแรก » ค้นหาแพทย์
 

ชื่อแพทย์

เพศ

Specialty

Sub Specialty

 

นพ.มานิต มาลาภรณ์

อายุรศาสตร์

นพ.ศ.ดร.ทองปลิว เปรมปรี

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

พญ.ปณิตตา ภมรบุตร

อายุรกรรมระบบประสาท

นพ.ปิยะวัฒน์ คัจฉวารี

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคไต

พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ.สำราญ ภูฆัง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ทพ.วรกฤศ กลิ่นอุบล

ทันตกรรมทั่วไป

พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.สายชล ว่องตระกูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

นพ.สุวรรณ์ อังคณานุชาติ

เวชปฏิบัติทั่วไป

หน้า
1
...
4
5
6
7
8
...
11
จำนวนทั้งหมด 123 รายการ